Jak můžete pomoci Mariánovi Kuffovi

MILUJTE  LIDI  TAKOVÉ,  JACÍ  JSOU,  ČÍM MÉNĚ  SI TO ZASLOUŽÍ,  TÍM  VÍCE  JEJICH  MILUJTE.
NEMILUJTE JEJICH PODLE VELIKOSTI JEJICH ZÁSLUH, ALE PODLE VELIKOSTI JEJICH POTŘEB! 
-- Marián Kuffa, 1992 --
  


Pokud jste se rozhodli podpořit činnost faráře Mariána Kuffy, můžete své finanční dary posílat na účet charitativní organizace Institutu Krista Velekněze:

Sberbank Slovensko, a. s.
číslo účtu: 4310005710/3100 
IBAN: SK77 3100 0000 0043 1000 5710
BIC: LUBASKBX
 
CO JE IKV - INSTITUT KRISTA VELEKNĚZE
IKV má v náplni své činnosti pomoc nemocným, postiženým, bezdomovcům, dětem z rozvrácených rodin a ústavů, pomoc sirotkům, opuštěným a osamělým seniorům, svobodným matkám a všem potřebným, kteří to potřebují.

Institut Krista Velekněze je společenstvím kněží a laiků žijících ve světě. Členové se snaží naplnit odkaz slov II . Vatikánského koncilu, zvláště dekretu o laickém apoštolátu. Náš Božský Velekněz Pán Ježíš Kristus řekl: " Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uoristřed nich. " (Mt18, 20)

Biskup Eduard Kojnok dekretem 231/1990 ze dne 16. 3. 1990 zřídil Sekulární Institut Krista Velekněze. Následně byl IKV zaregistrován na Ministerstvu kultury SR. Institut byl zaregistrován i na Ministerstvu vnitra SR dne 27. 11. 1992 jako občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83 / 1990.

V květnu 1991 dostal IKV od spišského sídelního biskupa Františka Tondry na charitativní činnost areál staré fary v Žakovcích v okrese Kežmarok i s přilehlými pozemky. Za 24 let vznikl pozoruhodný areál s farmou, která zajišťuje částečnou potravinovou soběstačnost společenství. Přicházejí sem lidé v nouzi, po výkonu trestu, bez přístřeší, závislí, kteří se snaží najít cestu do nového života. V současné době žije v Žakovcích cca 250 klientů IKV.

Představený a statutární zástupce Institutu Krista Velekněze 
Ing. Mgr. KUFFA Marián, Dr.h.c. 
 
Více informácí: www.ikv.sk  
e-mail: ikv@ikv.sk 
 

memory usage 454.08 kb